Thông tin gói dịch vụ ưu đãi

giam gia 10

bảng báo giá sơn DULUX MỚI NHẤT

Chủng LoạiTên Sản PhẩmMàu/Sơn NềnLoạiGiá
Sơn nước ngoại thất siêu cao cấpDULUX WETHERSHIELD POWERFLEXX (Bề mặt mờ - GJ8)màu trắng1L331.204
Sơn nước ngoại thất siêu cao cấpDULUX WETHERSHIELD POWERFLEXX (Bề mặt bóng - GJ8B)màu trắng1L331.204
Sơn nước ngoại thất siêu cao cấpDULUX WETHERSHIELD POWERFLEXX (Bề mặt mờ - GJ8)Base A1L327.272
Sơn nước ngoại thất siêu cao cấpDULUX WETHERSHIELD POWERFLEXX (Bề mặt mờ - GJ8B)Base A1L327.272
Sơn nước ngoại thất siêu cao cấpDULUX WETHERSHIELD POWERFLEXX (Bề mặt mờ - GJ8)Base B1L311.548
Sơn nước ngoại thất siêu cao cấpDULUX WETHERSHIELD POWERFLEXX (Bề mặt mờ - GJ8B)Base B1L311.548
Sơn nước ngoại thất siêu cao cấpDULUX WETHERSHIELD POWERFLEXX (Bề mặt mờ - GJ8)Base C1L303.685
Sơn nước ngoại thất siêu cao cấpDULUX WETHERSHIELD POWERFLEXX (Bề mặt mờ - GJ8B)Base C1L303.685
Sơn nước ngoại thất siêu cao cấpDULUX WETHERSHIELD POWERFLEXX (Bề mặt mờ - GJ8)màu trắng5L1.498.770
Sơn nước ngoại thất siêu cao cấpDULUX WETHERSHIELD POWERFLEXX (Bề mặt mờ - GJ8B)màu trắng5L1.498.770
Sơn nước ngoại thất siêu cao cấpDULUX WETHERSHIELD POWERFLEXX (Bề mặt mờ - GJ8)Base A5L1.461.424
Sơn nước ngoại thất siêu cao cấpDULUX WETHERSHIELD POWERFLEXX (Bề mặt mờ - GJ8B)Base A5L1.461.424
Sơn nước ngoại thất siêu cao cấpDULUX WETHERSHIELD POWERFLEXX (Bề mặt mờ - GJ8)Base B5L1.412.284
Sơn nước ngoại thất siêu cao cấpDULUX WETHERSHIELD POWERFLEXX (Bề mặt mờ - GJ8B)Base B5L1.412.284
Sơn nước ngoại thất siêu cao cấpDULUX WETHERSHIELD POWERFLEXX (Bề mặt mờ - GJ8)Base C5L1.369.040
Sơn nước ngoại thất siêu cao cấpDULUX WETHERSHIELD POWERFLEXX (Bề mặt mờ - GJ8B)Base C5L1.369.040
Sơn nước ngoại thất siêu cao cấpDULUX WETHERSHIELD POWERFLEXX (Bề mặt mờ - GJ8)Base D5L1.336.608
Sơn nước ngoại thất siêu cao cấpDULUX WETHERSHIELD POWERFLEXX (Bề mặt mờ - GJ8B)Base D5L1.336.608
Sơn nước ngoại thất siêu cao cấpDULUX WETHERSHIELD POWERFLEXX (Bề mặt mờ - GJ8)Base D1L296.806
Sơn nước ngoại thất siêu cao cấpDULUX WETHERSHIELD POWERFLEXX (Bề mặt mờ - GJ8B)Base D1L296.806
Sơn nước ngoại thất cao cấpDULUX WETHERSHIELD (Bề mặt mờ - BJ8)màu trắng1L286.486
Sơn nước ngoại thất cao cấpDULUX WETHERSHIELD (Bề mặt mờ - BJ8)màu trắng5L1.301.227
Sơn nước ngoại thất cao cấpDULUX WETHERSHIELD (Bề mặt mờ - BJ8)Base A5L1.269.286
Sơn nước ngoại thất cao cấpDULUX WETHERSHIELD (Bề mặt mờ - BJ9)Base A5L1.269.286
Sơn nước ngoại thất cao cấpDULUX WETHERSHIELD (Bề mặt mờ - BJ8)Base A1L281.081
Sơn nước ngoại thất cao cấpDULUX WETHERSHIELD (Bề mặt mờ - BJ9)Base A1L281.081
Sơn nước ngoại thất cao cấpDULUX WETHERSHIELD (Bề mặt mờ - BJ8)Base B1L269.779
Sơn nước ngoại thất cao cấpDULUX WETHERSHIELD (Bề mặt mờ - BJ9)Base B1L269.779
Sơn nước ngoại thất cao cấpDULUX WETHERSHIELD (Bề mặt mờ - BJ8)Base B5L1.226.043
Sơn nước ngoại thất cao cấpDULUX WETHERSHIELD (Bề mặt mờ - BJ9)Base B5L1.226.043
Sơn nước ngoại thất cao cấpDULUX WETHERSHIELD (Bề mặt mờ - BJ8)Base C1L263.882
Sơn nước ngoại thất cao cấpDULUX WETHERSHIELD (Bề mặt mờ - BJ8)Base D1L257.002
Sơn nước ngoại thất cao cấpDULUX WETHERSHIELD (Bề mặt mờ - BJ9)Base D1L257.002
Sơn nước ngoại thất cao cấpDULUX WETHERSHIELD (Bề mặt mờ - BJ8)Base D5L1.162.161
Sơn nước ngoại thất cao cấpDULUX WETHERSHIELD (Bề mặt mờ - BJ9)Base D5L1.162.161
Sơn nước ngoại thấtDULUX INSPIRE (Bề mặt mờ - Z98)màu trắng5L738.083
Sơn nước ngoại thấtDULUX INSPIRE (Bề mặt mờ - 79AB)màu trắng5L738.083
Sơn nước ngoại thấtDULUX INSPIRE (Bề mặt mờ - Z98)Base A5L691.400
Sơn nước ngoại thấtDULUX INSPIRE (Bề mặt mờ - 79AB)Base A5L691.400
Sơn nước ngoại thấtDULUX INSPIRE (Bề mặt mờ - Z98)Base B5L662.899
Sơn nước ngoại thấtDULUX INSPIRE (Bề mặt mờ - 79AB)Base B5L662.899
Sơn nước ngoại thấtDULUX INSPIRE (Bề mặt mờ - Z98)Base B18L2.266.828
Sơn nước ngoại thấtDULUX INSPIRE (Bề mặt mờ - 79AB)Base B18L2.266.828
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 SUPERFLEXX (Siêu bóng - Z611B)màu trắng5L1.173.955
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 SUPERFLEXX (Siêu bóng - Z611B)Base A1L238.820
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 SUPERFLEXX (Siêu bóng - Z611B)Base B1L220.639
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 SUPERFLEXX (Siêu bóng - Z611B)Base B5L1.049.630
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 SUPERFLEXX (Siêu bóng - Z611B)Base C5L1.189.188
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 SUPERFLEXX (Siêu bóng - Z611B)Base D5L1.162.161
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 SUPERFLEXX (Siêu bóng - Z611B)Base C1L263.882
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 SUPERFLEXX (Siêu bóng - Z611B)Base D1L257.002
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 SUPERFLEXX (Siêu bóng - Z611B)Base A5L1.134.643
Sơn nước ngoại thấtDULUX INSPIRE (Bề mặt mờ - Z98)màu trắng18L2.529.236
Sơn nước ngoại thấtDULUX INSPIRE (Bề mặt mờ - 79AB)màu trắng18L2.529.236
Sơn nước ngoại thấtDULUX INSPIRE (Bề mặt mờ - Z98)Base A18L2.354.789
Sơn nước ngoại thấtDULUX INSPIRE (Bề mặt mờ - 79AB)Base A18L2.354.789
Sơn nước ngoại thất cao cấpDULUX WETHERSHIELD (Bề mặt mờ - BJ8)Base C5L1.189.188
Sơn nước ngoại thất cao cấpDULUX WETHERSHIELD (Bề mặt mờ - BJ9)Base C5L1.189.188
Sơn nước ngoại thất cao cấpDULUX WETHERSHIELD (Bề mặt mờ - BJ9)Base C1L263.882
Sơn nước ngoại thất cao cấpDULUX WETHERSHIELD (Bề mặt mờ - BJ8)Base A15L3.608.842
Sơn nước ngoại thất cao cấpDULUX WETHERSHIELD (Bề mặt mờ - BJ9)Base A15L3.608.842
Sơn nước ngoại thất cao cấpDULUX WETHERSHIELD (Bề mặt mờ - BJ8)màu trắng15L3.709.087
Sơn nước ngoại thất cao cấpDULUX WETHERSHIELD (Bề mặt mờ - BJ9)màu trắng15L3.709.087
Sơn nước ngoại thất cao cấpDULUX WETHERSHIELD (Bề mặt bóng - BJ9)màu trắng1L286.486
Sơn nước ngoại thất cao cấpDULUX WETHERSHIELD (Bề mặt bóng - BJ9)màu trắng5L1.301.227
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 SUPERFLEXX (Siêu bóng - Z611B)màu trắng5L1.173.955
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 SUPERFLEXX (Siêu bóng - Z611B)Base A1L238.820
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 SUPERFLEXX (Siêu bóng - Z611B)Base B1L220.639
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 SUPERFLEXX (Siêu bóng - Z611B)Base C1L207.371
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 SUPERFLEXX (Siêu bóng - Z611B)Base D1L187.715
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 SUPERFLEXX (Siêu bóng - Z611B)Base D5L893.365
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 SUPERFLEXX (Bóng mờ - Z611)màu trắng5L1.114.987
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 SUPERFLEXX (Bóng mờ - Z611)Base A1L226.535
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 SUPERFLEXX (Bóng mờ - Z611)Base B1L209.336
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 SUPERFLEXX (Bóng mờ - Z611)Base C1L197.051
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 SUPERFLEXX (Bóng mờ - Z611)Base D1L178.378
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 SUPERFLEXX (Bóng mờ - Z611)Base D5L848.648
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 DIAMOND GLOW (Siêu bóng - 66AB)màu trắng5L1.066.829
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 DIAMOND GLOW (Siêu bóng - 66AB)màu trắng15L3.040.783
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 DIAMOND GLOW (Siêu bóng - 66AB)Base A1L221.621
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 DIAMOND GLOW (Siêu bóng - 66AB)Base B1L206.388
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 DIAMOND GLOW (Siêu bóng - 66AB)Base C1L198.034
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 DIAMOND GLOW (Siêu bóng - 66AB)Base D1L180.344
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 DIAMOND GLOW (Siêu bóng - 66AB)Base D5L812.284
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 DIAMOND GLOW (Bóng mờ - 66A)màu trắng5L1.026.535
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 DIAMOND GLOW (Bóng mờ - 66A)Base A1L213.759
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 DIAMOND GLOW (Bóng mờ - 66A)Base B1L198.526
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 DIAMOND GLOW (Bóng mờ - 66A)Base B5L918.427
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 DIAMOND GLOW (Bóng mờ - 66A)Base C1L190.663
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 DIAMOND GLOW (Bóng mờ - 66A)Base C5L863.390
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 DIAMOND GLOW (Bóng mờ - 66A)Base D1L173.956
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 DIAMOND GLOW (Bóng mờ - 66A)Base D5L781.326
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN CHỐNG BÁM BẨN (Bề mặt bóng - Z966B)màu trắng5L660.442
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN CHỐNG BÁM BẨN (Bề mặt bóng - Z966B)màu trắng15L1.882.553
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN CHỐNG BÁM BẨN (Bề mặt bóng - Z966B)Base A1L138.575
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN CHỐNG BÁM BẨN (Bề mặt bóng - Z966B)Base B1L118.919
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN CHỐNG BÁM BẨN (Bề mặt bóng - Z966B)Base B5L533.660
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN CHỐNG BÁM BẨN (Bề mặt bóng - Z966B)Base C1L112.039
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN CHỐNG BÁM BẨN (Bề mặt bóng - Z966B)Base D1L89.926
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN CHỐNG BÁM BẨN (Bề mặt bóng - Z966B)Base D5L428.009
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN LAU CHÙI VƯỢT BẬC (Bề mặt bóng - 74AB)màu trắng5L626.044
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN LAU CHÙI VƯỢT BẬC (Bề mặt mờ - 74A)màu trắng5L596.068
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN LAU CHÙI VƯỢT BẬC (Bề mặt mờ - 74A)Base A5L571.990
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN LAU CHÙI VƯỢT BẬC (Bề mặt mờ - 74A)Base B5L535.135
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN LAU CHÙI VƯỢT BẬC (Bề mặt mờ - 74A)Base C5L452.088
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN LAU CHÙI VƯỢT BẬC (Bề mặt mờ - 74A)Base D5L369.533
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN LÂU CHÙI HIỆU QUẢ (Bề mặt bóng - A991B)màu trắng5L596.560
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN LÂU CHÙI HIỆU QUẢ (Bề mặt bóng - A991B)màu trắng18L1.996.067
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN LÂU CHÙI HIỆU QUẢ (Bề mặt bóng - A991B)Base A18L1.796.558
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN LÂU CHÙI HIỆU QUẢ (Bề mặt bóng - A991B)Base B18L1.695.330
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN LÂU CHÙI HIỆU QUẢ (Bề mặt bóng - A991B)Base C18L1.356.264
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN LÂU CHÙI HIỆU QUẢ (Bề mặt bóng - A991B)Base D18L1.356.264
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN LÂU CHÙI HIỆU QUẢ (Bề mặt mờ - A991)màu trắng5L566.093
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN LÂU CHÙI HIỆU QUẢ (Bề mặt mờ - A991)Base A1L112.039
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN LÂU CHÙI HIỆU QUẢ (Bề mặt mờ - A991)Base B1L106.142
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN LÂU CHÙI HIỆU QUẢ (Bề mặt mờ - A991)Base C1L84.521
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN LÂU CHÙI HIỆU QUẢ (Bề mặt mờ - A991)Base D1L84.521
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN LÂU CHÙI HIỆU QUẢ (Bề mặt mờ - A991)Base A5L511.056
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN LÂU CHÙI HIỆU QUẢ (Bề mặt mờ - A991)Base B5L482.555
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN LÂU CHÙI HIỆU QUẢ (Bề mặt mờ - A991)Base C5L387.223
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN LÂU CHÙI HIỆU QUẢ (Bề mặt mờ - A991)Base D5L387.223
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN LÂU CHÙI HIỆU QUẢ (Bề mặt mờ - A991)Base A18L1.709.089
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN LÂU CHÙI HIỆU QUẢ (Bề mặt mờ - A991)Base B18L1.611.792
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN LÂU CHÙI HIỆU QUẢ (Bề mặt mờ - A991)Base C18L1.291.399
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN LÂU CHÙI HIỆU QUẢ (Bề mặt mờ - A991)Base D18L1.291.399
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX INSPIRE (Bề mặt bóng - 39AB)màu trắng5L1.026.535
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX INSPIRE (Bề mặt bóng - 39AB)Base A1L213.759
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX INSPIRE (Bề mặt bóng - 39AB)Base B1L198.526
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX INSPIRE (Bề mặt bóng - 39AB)Base C1L190.663
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX INSPIRE (Bề mặt bóng - 39AB)Base B5L918.427
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX INSPIRE (Bề mặt bóng - 39AB)Base C5L863.390
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX INSPIRE (Bề mặt bóng - 39AB)Base D1L173.956
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX INSPIRE (Bề mặt bóng - 39AB)Base D5L781.326
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX INSPIRE (Bề mặt mờ - 39A)màu trắng5L410.810
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX INSPIRE (Bề mặt mờ - 39A)màu trắng18L1.393.610
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX INSPIRE (Bề mặt mờ - 39A)Base A18L1.295.330
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX INSPIRE (Bề mặt mờ - 39A)Base B18L1.069.778
Sơn lót ngoại thất siêu cao cấpDULUX WEATHERSHIELD POWERSESLER - Z0605L748.894
Sơn lót cao cấp ngoài trờiDULUX WEATHERSHIELD chống kiềm - A9365L667.321
Sơn lót nội thất siêu cao cấpDULUX WEATHERSHIELD SUPERSEALER - Z5055L540.049
Sơn lót nội thất siêu cao cấpDULUX WEATHERSHIELD SUPERSEALER - Z50518L1.852.578
Sơn lót cao cấp trong nhàDULUX A934 -750075L481.081
Sơn lót cao cấp trong nhàDULUX A934 -7500718L1.651.104
Bột trét tường cao cấp trong nhà và ngoài trờiDULUX A502-2913340KG488.975
Bột trét tường cao cấp trong nhàDULUX -B34740KG341.145
Chất chống thấmDULUX AQUATECH FLEX - W7596KG756.756
Chất chống thấmDULUX AQUATECH FLEX - W75920KG2.393.118
Chất chống thấmDULUX WEATHERSHIELD - Y656KG704.176
Chất chống thấmDULUX AQUATECH - C80336KG526.781
Chất chống thấmDULUX AQUATECH - C803320KG1.594.593
Chất chống thấmDULUX AQUATECH MAX - V9106KG813.758
Chất chống thấmDULUX AQUATECH MAX - V91020KG2.583.781
Sơn trực tiếp cho KLHAMMERTITE DIRECR TO RUST bề mặt bóng - NR7 -SM0,75L353.808
Sơn trực tiếp cho KLHAMMERTITE DIRECR TO RUST bề mặt bóng - NR7 -SA0,75L334.152
Sơn trực tiếp cho KLHAMMERTITE DIRECR TO RUST bề mặt bóng - NR7 -HA0,75L147.420
Sơn trực tiếp cho KLHAMMERTITE DIRECR TO RUST bề mặt bóng - NR7 -HA2,5L383.292
Dung môiHAMMERTITE DIRECR TO RUST bề mặt bóng - NR7 -TH2,5L88.452
Sơn trực tiếp cho KLHAMMERTITE DIRECR TO RUST bề mặt bóng - NR7 -SA2,5L1.041.768
Sơn trực tiếp cho KLHAMMERTITE DIRECR TO RUST bề mặt bóng - NR7 -SM2,5L1.071.252
Sơn nước ngoài trờiMAXILITE UL TIMA (Bề mặt bóng - LU1)màu trắng chuẩn5L597.744
Sơn nước ngoài trờiMAXILITE UL TIMA (Bề mặt bóng - LU2)màu trắng chuẩn5L597.744
Sơn nước ngoài trờiMAXILITE UL TIMA (Bề mặt bóng - LU1)Base A5L556.416
Sơn nước ngoài trờiMAXILITE UL TIMA (Bề mặt bóng - LU2)Base A5L556.416
Sơn nước ngoài trờiMAXILITE UL TIMA (Bề mặt bóng - LU1)Base B5L545.328
Sơn nước ngoài trờiMAXILITE UL TIMA (Bề mặt bóng - LU2)Base B5L545.328
Sơn nước ngoài trờiMAXILITE UL TIMA (Bề mặt bóng - LU1)màu trắng chuẩn18L1.960.560
Sơn nước ngoài trờiMAXILITE UL TIMA (Bề mặt bóng - LU2)màu trắng chuẩn18L1.960.560
Sơn nước ngoài trờiMAXILITE UL TIMA (Bề mặt bóng - LU1)Base A18L1.908.144
Sơn nước ngoài trờiMAXILITE UL TIMA (Bề mặt bóng - LU2)Base A18L1.908.144
Sơn nước ngoài trờiMAXILITE UL TIMA (Bề mặt bóng - LU1)Base B18L1.864.800
Sơn nước ngoài trờiMAXILITE UL TIMA (Bề mặt bóng - LU2)Base B18L1.864.800
Sơn nước ngoài trờiMAXILITE TOUGH - 28Cmàu trắng chuẩn5L451.584
Sơn nước ngoài trờiMAXILITE TOUGH - 28CBase A5L430.416
Sơn nước ngoài trờiMAXILITE TOUGH - 28CBase B5L424.368
Sơn nước ngoài trờiMAXILITE TOUGH - 28CBase A18L1.408.176
Sơn nước ngoài trờiMAXILITE TOUGH - 28CBase B18L1.395.072
Sơn nước ngoài trờiMAXILITE TOUGH (Bề mặt bóng mờ 28CB)màu trắng chuẩn5L498.960
Sơn nước ngoài trờiMAXILITE TOUGH (Bề mặt bóng mờ 28CB)Base A5L473.760
Sơn nước ngoài trờiMAXILITE TOUGH (Bề mặt bóng mờ 28CB)Base B5L468.720
Sơn nước ngoài trờiMAXILITE TOUGH (Bề mặt bóng mờ 28CB)Base A18L1.553.328
Sơn nước ngoài trờiMAXILITE TOUGH (Bề mặt bóng mờ 28CB)Base B18L1.537.200
Sơn nước trong nhàMAXILITE TOTAL- 30Cmàu trắng chuẩn5L337.176
Sơn nước trong nhàMAXILITE TOTAL- 30CBase A5L303.408
Sơn nước trong nhàMAXILITE TOTAL- 30CBase B5L297.864
Sơn nước trong nhàMAXILITE TOTAL- 30CBase B18L982.800
Sơn nước trong nhàMAXILITE TOTAL (Bề mặt bóng mờ - 30CB)màu trắng chuẩn5L378.000
Sơn nước trong nhàMAXILITE TOTAL (Bề mặt bóng mờ - 30CB)Base A5L340.704
Sơn nước trong nhàMAXILITE TOTAL (Bề mặt bóng mờ - 30CB)Base B5L333.648
Sơn nước trong nhàMAXILITE TOTAL (Bề mặt bóng mờ - 30CB)Base B18L1.099.728
Sơn nước trong nhàMAXILITE HI-COVER - ME6màu trắng chuẩn5L208.656
Sơn nước trong nhàMAXILITE SMOOTH - ME5màu trắng chuẩn5L148.176
Sơn nước trong nhàMAXILITE SMOOTH - ME5màu trắng chuẩn18L508.032
Sơn nước trong nhàMAXILITE SMOOTH - ME5Base A5L141.120
Sơn nước trong nhàMAXILITE SMOOTH - ME5Base A18L483.840
Sơn nước lót ngoài trời MAXILITE - 40C - 754505L438.984
Sơn nước lót ngoài trời MAXILITE - 40C - 7545018L1.445.472
Sơn nước lót trong nhàMAXILITE - ME4 - 750075L267.120
Sơn nước lót ngăn ngừa rỉ sétMAXILITE - A5265L75.600
Sơn nước lót ngăn ngừa rỉ sétMAXILITE - A52618L257.040
Bột trét tường trong nhàMAXILITE - A502 -2913240KG/BAO302.400
Bột trét tường trong nhàBột trét việt Mỹ nội 40KG132.300
Bột trét tường ngoài trờiBột trét việt Mỹ ngoại 40KG144.900
Sơn dầu cho bề mặt gỗ và kim loạiMAXILITE - A360màu thường0,45L53.928
Sơn dầu cho bề mặt gỗ và kim loạiMAXILITE - A360màu thường0,8L91.728
Sơn dầu cho bề mặt gỗ và kim loạiMAXILITE - A360màu thường3L320.544
Sơn dầu cho bề mặt gỗ và kim loạiMAXILITE - A360màu thường18L1.846.152
Sơn dầu cho bề mặt gỗ và kim loạiMAXILITE - A360- 74302màu đặc biệt0,45L61.992
Sơn dầu cho bề mặt gỗ và kim loạiMAXILITE - A360 - 74302màu trắng0,45L56.448
Sơn dầu cho bề mặt gỗ và kim loạiMAXILITE - A360 - 74302màu trắng0,8L96.768
Sơn dầu cho bề mặt gỗ và kim loạiMAXILITE - A360 - 74302màu trắng3L335.664
Sơn dầu cho bề mặt gỗ và kim loạiMAXILITE - A360 - 74302màu trắng18L1.941.408
Sơn dầu cho bề mặt gỗ và kim loạiMAXILITE - A360- 74302màu đặc biệt0,8L104.328
Sơn dầu cho bề mặt gỗ và kim loạiMAXILITE - A360- 74302màu đặc biệt3L365.904
Sơn dầu cho bề mặt gỗ và kim loạiMAXILITE - A360- 74302màu đặc biệt18L2.105.712
Bột trét tường trong nhàBột trét việt Mỹ nội 40KG132.300
Sơn nước lót trong nhàMAXILITE - ME4 - 7500718L899.136
Sơn nước trong nhàMAXILITE HI-COVER - ME6Base A5L198.576
Sơn nước trong nhàMAXILITE HI-COVER - ME6Base A18L681.408
Sơn nước trong nhàMAXILITE HI-COVER - ME6màu trắng chuẩn18L714.672
Sơn nước trong nhàMAXILITE TOTAL (Bề mặt bóng mờ - 30CB)Base A18L1.115.856
Sơn nước trong nhàMAXILITE TOTAL (Bề mặt bóng mờ - 30CB)màu trắng chuẩn18L1.282.176
Sơn nước trong nhàMAXILITE TOTAL- 30CBase A18L995.400
Sơn nước trong nhàMAXILITE TOTAL- 30Cmàu trắng chuẩn18L1.143.576
Sơn nước ngoài trờiMAXILITE TOUGH (Bề mặt bóng mờ 28CB)màu trắng chuẩn18L1.633.968
Sơn nước ngoài trờiMAXILITE TOUGH - 28Cmàu trắng chuẩn18L1.481.760
Chất chống thấmDULUX WEATHERSHIELD - Y6520KG2.223.094
Sơn lót cao cấp ngoài trờiDULUX WEATHERSHIELD chống kiềm - A93618L2.310.563
Sơn lót ngoại thất siêu cao cấpDULUX WEATHERSHIELD POWERSESLER - Z06018L2.593.609
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX INSPIRE (Bề mặt mờ - 39A)Base A5L380.344
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX INSPIRE (Bề mặt mờ - 39A)Base B5L314.496
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX INSPIRE (Bề mặt bóng - 39AB)Base A15L2.828.990
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX INSPIRE (Bề mặt bóng - 39AB)màu trắng15L2.925.796
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN LÂU CHÙI HIỆU QUẢ (Bề mặt mờ - A991)màu trắng18L1.901.718
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN LÂU CHÙI HIỆU QUẢ (Bề mặt bóng - A991B)Base A1L117.936
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN LÂU CHÙI HIỆU QUẢ (Bề mặt bóng - A991B)Base B1L112.039
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN LÂU CHÙI HIỆU QUẢ (Bề mặt bóng - A991B)Base C1L89.435
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN LÂU CHÙI HIỆU QUẢ (Bề mặt bóng - A991B)Base D1L89.435
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN LÂU CHÙI HIỆU QUẢ (Bề mặt bóng - A991B)Base A5L536.609
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN LÂU CHÙI HIỆU QUẢ (Bề mặt bóng - A991B)Base B5L505.159
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN LÂU CHÙI HIỆU QUẢ (Bề mặt bóng - A991B)Base C5L404.914
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN LÂU CHÙI HIỆU QUẢ (Bề mặt bóng - A991B)Base D5L404.914
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN LAU CHÙI VƯỢT BẬC (Bề mặt bóng - 74AB)Base A5L599.999
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN LAU CHÙI VƯỢT BẬC (Bề mặt bóng - 74AB)Base B5L562.162
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN LAU CHÙI VƯỢT BẬC (Bề mặt bóng - 74AB)Base C5L474.201
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN LAU CHÙI VƯỢT BẬC (Bề mặt bóng - 74AB)Base D5L387.715
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN CHỐNG BÁM BẨN (Bề mặt bóng - Z966B)Base C5L428.009
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN CHỐNG BÁM BẨN (Bề mặt bóng - Z966B)Base A5L566.584
Sơn nước nội thất cao cấpDULUX EASYCLEAN CHỐNG BÁM BẨN (Bề mặt bóng - Z966B)Base A15L1.614.740
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 DIAMOND GLOW (Bóng mờ - 66A)Base A5L992.628
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 DIAMOND GLOW (Bóng mờ - 66A)Base A15L2.828.990
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 DIAMOND GLOW (Bóng mờ - 66A)màu trắng15L2.925.796
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 DIAMOND GLOW (Siêu bóng - 66AB)Base C5L897.296
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 DIAMOND GLOW (Siêu bóng - 66AB)Base B5L954.299
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 DIAMOND GLOW (Siêu bóng - 66AB)Base A5L1.031.449
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 DIAMOND GLOW (Siêu bóng - 66AB)Base A15L2.970.513
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 SUPERFLEXX (Bóng mờ - Z611)Base C5L937.591
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 SUPERFLEXX (Bóng mờ - Z611)Base B5L997.051
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 SUPERFLEXX (Bóng mờ - Z611)Base A5L1.077.640
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 SUPERFLEXX (Bóng mờ - Z611)Base A5L1.077.640
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 SUPERFLEXX (Siêu bóng - Z611B)Base C5L986.731
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 SUPERFLEXX (Siêu bóng - Z611B)Base B5L1.049.630
Sơn nước nội thất siêu cao cấpDULUX AMBIANCE 5IN1 SUPERFLEXX (Siêu bóng - Z611B)Base A5L1.134.643

ưu điểm của sơn dulux

CAM KẾT KHÔNG ĐÂU CÓ

Vương Quốc Sơn một trong những đại lý sơn Dulux uy tín , tư vấn giải pháp thi công cho các công ty, nhà máy, xưởng sản xuất, nhà kho cho doanh nghiệp trên toàn quốc.

sản phẩm sơn Dulux

Hồ sơ năng lực

đội ngũ nhân viên

khách hàng nói gì về chúng tôi

Anh Tân

Chủ xí nghiệp chế biến Minh Tân

Anh Hòa

Công ty xây dựng Gia Phát

Anh Thành

Kỹ sư tại KCN Chơn Thành

Công ty chúng tôi là đơn vị cung cấp Bảng Báo Giá Sơn Dulux Mới Nhất, giới thiệu các sản phẩm sơn Dulux mới nhất trên thị trường hiện nay, cam kết mang đên cho quý khách hàng các sản phẩm chính hãng và chính sách về giá tối ưu nhất trên thị trường hiện nay.

Dulux là thương hiệu hàng đầu toàn cầu về sơn chất lượng cao, và nguyên tắc chỉ đạo cho bất kỳ sản phẩm nào của Dulux là đảm bảo chúng luôn hoạt động theo danh tiếng của Dulux về hiệu suất sản phẩm có thể kiểm chứng, được cả khách hàng của chúng tôi công nhận và mong đợi.

Giới thiệu tổng quan về thương hiệu sơn Dulux

Công ty sơn Dulux cung cấp đầy đủ các dòng sản phẩm sơn giá trị gia tăng, độc quyền thông qua các cửa hàng Sơn Dulux Việt Nam, bao gồm các sản phẩm đã được công nhận cũng như nhiều loại sơn trang trí nội thất và ngoại thất, sơn công nghiệp, sơn chống rỉ đặc biệt và chất phủ chăm sóc gỗ ,…

Sơn Dulux tuyển dụng gần 1.700 nhân viên tại 2 nhà máy sản xuất, 4 trung tâm phân phối và hơn 240 cửa hàng Sơn Dulux của công ty trên khắp Việt Nam. Công ty luôn tận tâm cung cấp các giải pháp hiệu suất cao và sản phẩm chất lượng, cũng như chuyên môn kỹ thuật vô song để đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng.

Đó là bởi vì nhiều người chọn sơn trang trí và sơn phủ hiệu suất của sơn Dulux hơn bất kỳ nhà sản xuất nào khác. Từ bệnh viện, trường học đến ngôi nhà bên cạnh, sản phẩm của sơn Dulux được lựa chọn bởi các nhà trang trí chuyên nghiệp, nhà thầu và những người đam mê tự làm trên khắp Việt Nam.

Thông Tin Cập Nhật Các Sản Phẩm Sơn Dulux Mới Nhất                                        

1.Sơn Trang Trí Ngoại Thất Dulux                                                                   

 • Sơn Dulux Wethershield Powerflexx.
 • Sơn Dulux Wethershield Powerflexx.
 • Sơn Dulux Wethershield.
 • Dulux® Diamond Ngoại thất

2.Sơn Trang Trí Nội Thất Dulux

 • Dulux Diamond mới
 • Dulux Diamond
 • Dulux Lifemaster
 • Dulux X-pert
 • Glidden Ultra
 • Glidden Pro
 • Sơn Dulux Inspire.
 • Sơn Dulux Inspire.

3.Sơn lót nội thất và ngoại thất

 • Sơn lót Dulux Lifemaster
 • Sơn lót Dulux Lifemaster
 • Sơn lót ngoại thất Weatherguard
 • Sơn lót Dulux X-pert
 • Glidden Pro Primer
 • Glidden Speedwall Primer
 • Glidden Ultra Interior Primer
 • Glidden Ultra Accent Basecoat

Sơn lót ngoại thất siêu cao cấp Dulux Weathershield Powersesler – Z060.

Sơn lót cao cấp ngoại thất  Dulux Weathershield Chống Kiềm – A936.

Sơn lót  nội thất siêu cao cấp Dulux Weathershield Supersealer – Z505.

4.Bột trét tường        

 • Bột trét tường cao cấp nội thất và ngoại thất Dulux a502-29133                         
 • Bột trét tường cao cấp nội thất Dulux -b347v..    

6.Các sản phẩm sơn Dulux dành cho bề mặt kim loại                                                      

 • Sơn trực tiếp Cho Kl -Hammertite Direcr To Rust Bề Mặt Bóng – Nr7 -Sm
 • Sơn trực tiếp Cho Kl –Hammertite To Rust Bề Mặt Mờ – Nr7 -Sa
 • Sơn trực tiếp Cho Kl –Hammertite Direcr To Rust Bề Mặt Vân – Nr7 –Ha
 • Dung môi-Hammertite Direcr To Rust Bề Mặt Bóng – Nr7 -Thsơn Maxilit 

7.Các sản phẩm sơn ngoại thất Dulux Maxilite                                                 

 • Sơn nước ngoại thất Dulux Maxilite Ul Tima
 • Sơn nước ngoại thất Dulux Maxilite Ul Tima
 • Sơn nước ngoại thất Dulux Maxilite Tough – 28c
 • Sơn nước ngoại thất Dulux Maxilite Tough

8.Các sản phẩm sơn nội thất Dulux Maxilite                                                     

 • Sơn nước nội thất Dulux Maxilite total- 30c
 • Sơn nước nội thất Dulux Maxilite Total
 • Sơn nước nội thất Dulux Maxilite hi-cover – me6

9.Các sản phẩm sơn lót Maxilite                                                 

 • Sơn nước lót ngoại thất Maxilite – 40c – 75450
 • Sơn nước lót nội thất Maxilite – me4 – 75007
 • Sơn nước lót ngăn ngừa rỉ sét Maxilite – a526

10.Các sản phẩm bột trét Maxilite                                  

 • Bột trét tường nội thất Dulux Maxilite – a502 -29132      
 • Bột trét việt mỹ nội
 • Bột trét việt mỹ ngoại

11.Các sản phẩm sơn Dulux dành cho bề mặt gỗ và kim loại                                                  

 • Sơn dầu Dulux cho bề mặt gỗ và kim loại maxilite – a360 – màu thường
 • Sơn dầu Dulux cho bề mặt gỗ và kim loại maxilite – a360- 74302 – màu đặc biệt
 • Sơn dầu Dulux cho bề mặt gỗ và kim loại maxilite – a360- 74302 – màu trắng

Các loại sơn trang trí của Dulux làm phong phú thêm cuộc sống của mọi người bằng cách mang lại niềm vui thị giác và sự chăm sóc lâu dài cho môi trường xung quanh.

Có thể liên hệ ngay với công ty chúng tôi để nhận những thông tin và báo giá sơn Dulux mới nhất trên thi trường hiện nay, cam kết sẽ mang lại sự hài lòng cho quý kahchs hàng.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÍ HÀO

Địa chỉ: 606/76/4 Quốc lộ 13, P Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 626 757 76 – Fax: 028 626 757 28

Di động: 0903 61 22 26 – 0903 08 52 66 – 0903 17 22 26 – 0903 11 22 26

Email: [email protected]