Thông tin gói dịch vụ ưu đãi

bảng báo giá sơn tàu biển mới nhất

Hãng Sản XuấtTên Sản PhẩmMàuQuy CáchGiá
Sơn Hải ÂuSơn epoxy chống gỉ giàu kẽm EP-701LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 288.981
Sơn KCCSơn Chống Hà A/F7830 18L6.205.104
Sơn KCCSơn Chống Hà A/F70018L5.103.263
Sơn Hải Âu Sơn Cao su clo hoá - Sơn chống gỉ CS-601LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 124.047
Sơn Hải Âu Sơn Chống hà AF3-557LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 520.443
Sơn Hải Âu Sơn Chống hà AF4-558LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 588.357
Sơn Hải Âu Sơn Chống hà AF-561HTLOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 179.487
Sơn Hải Âu Sơn Chống hà AF-561HTLOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 176.022
Sơn Hải Âu Sơn Chống hà AF-561HTLOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 173.250
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn lót chống gỉ AS-503LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 107.415
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn lót chống gỉ AS-503LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 103.950
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn lót chống gỉ AS-503LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 101.178
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn chống gỉ xám AS-702LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 107.415
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ xanh dương AU-352LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 112.959
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ hoà bình AU-355LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 115.731
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ đen AU-450LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 103.257
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ xanh cỏ úa AU-452LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 115.731
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ đỏ nâu AU-550LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 132.363
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ vàng cam AU-653LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 125.433
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ vàng kem AU-669LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 125.433
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ xám đậm AU-750LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 110.187
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ xám sáng AU-752LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 110.187
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ trắng AU-790LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 118.503
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn nhũ bạc AU-950LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 118.503
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn nhũ bạc AU-950LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 115.038
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn nhũ bạc AU-950LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 112.266
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ trắng AU-790LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 115.038
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ trắng AU-790LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 112.266
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ xám sáng AU-752LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 106.722
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ xám sáng AU-752LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 103.950
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ xám đậm AU-750LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 106.722
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ xám đậm AU-750LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 103.950
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ vàng kem AU-669LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 121.968
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ vàng kem AU-669LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 119.196
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ vàng cam AU-653LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 121.968
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ vàng cam AU-653LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 119.196
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ đỏ nâu AU-550LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 128.898
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ đỏ nâu AU-550LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 126.126
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ xanh cỏ úa AU-452LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 112.266
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ xanh cỏ úa AU-452LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 109.494
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ đen AU-450LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 99.792
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ đen AU-450LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 97.020
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ hoà bình AU-355LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 112.266
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ hoà bình AU-355LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 109.494
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ xanh dương AU-352LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 109.494
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ xanh dương AU-352LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 106.722
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn chống gỉ xám AS-702LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 103.950
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn chống gỉ xám AS-702LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 101.178
Sơn Hải Âu Sơn Chống hà AF4-558LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 584.892
Sơn Hải Âu Sơn Chống hà AF4-558LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 582.120
Sơn Hải Âu Sơn Chống hà AF3-557LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 516.978
Sơn Hải Âu Sơn Chống hà AF3-557LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 514.206
Sơn Hải Âu Sơn Cao su clo hoá - Sơn chống gỉ CS-601LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 120.582
Sơn Hải Âu Sơn Cao su clo hoá - Sơn chống gỉ CS-601LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 117.810
Sơn Hải ÂuSơn epoxy chống gỉ giàu kẽm EP-701LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 285.516
Sơn Hải ÂuSơn epoxy chống gỉ giàu kẽm EP-701LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 282.744
Sơn Hải ÂuSơn epoxy chống gỉ kẽm photphat EP-702LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 157.311
Sơn Hải ÂuSơn epoxy chống gỉ kẽm photphat EP-702LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 153.846
Sơn Hải ÂuSơn epoxy chống gỉ kẽm photphat EP-702LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 151.074
Sơn Hải ÂuSơn lót epoxy chống gỉ HEP-706LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 199.584
Sơn Hải ÂuSơn lót epoxy chống gỉ HEP-706LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 202.356
Sơn Hải ÂuSơn lót epoxy chống gỉ HEP-706LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 205.821
Sơn Hải ÂuSơn epoxy chống gỉ nâu EP-502LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 142.065
Sơn Hải ÂuSơn epoxy chống gỉ nâu EP-502LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 138.600
Sơn Hải ÂuSơn epoxy chống gỉ nâu EP-502LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 135.828
Sơn Hải ÂuSơn epoxy chống gỉ cam EP-605LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 148.995
Sơn Hải ÂuSơn epoxy chống gỉ cam EP-605LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 145.530
Sơn Hải ÂuSơn epoxy chống gỉ cam EP-605LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 142.758
Sơn Hải ÂuSơn epoxy chống gỉ EP-504LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 157.311
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xanh ngọc EP-256LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 162.855
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xanh ngọc EP-256LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 159.390
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xanh ngọc EP-256LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 156.618
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xanh lá EP-275LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 155.925
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xanh dương EP-352LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 154.539
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xanh hòa bình EP-355LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 155.925
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xanh hòa bình EP-355LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 152.460
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xanh hòa bình EP-355LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 149.688
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xanh dương EP-380LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 169.785
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xanh dương EP-380LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 166.320
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xanh dương EP-380LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 163.548
Sơn Hải ÂuSơn epoxy phủ đen EP-450 LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 143.451
Sơn Hải ÂuSơn epoxy phủ đen EP-450 LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 139.986
Sơn Hải ÂuSơn epoxy phủ đen EP-450 LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 137.214
Sơn Hải ÂuSơn epoxy đỏ nâu EP-550LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 155.925
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy đỏ EP-551LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 175.329
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy hồng đơn EP-555LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 167.013
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy hồng đơn EP-574LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 178.101
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy hồng đơn EP-574LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 174.636
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy hồng đơn EP-574LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 171.864
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy vàng cam EP-653LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 167.013
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy vàng EP-655LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 164.241
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy vàng EP-655LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 160.776
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy vàng EP-655LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 158.004
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy vàng kem EP-669LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 161.469
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy vàng kem EP-669LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 158.004
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy vàng kem EP-669LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 155.232
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xám đậm EP-750LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 155.925
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xám đậm EP-750LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 155.925
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xám đậm EP-750LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 152.460
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xám đậm EP-750LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 149.688
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xám sáng EP-752LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 155.925
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xám sáng EP-752LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 152.460
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xám sáng EP-752LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 149.688
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xám EP-761LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 155.925
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xám EP-763LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 155.925
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xám EP-761LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 152.460
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xám EP-763LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 152.460
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy trắng EP-790LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 158.697
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy nhũ EP-950LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 151.767
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy nhũ EP-950LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 148.302
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy nhũ EP-950LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 145.530
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy trắng EP-790LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 155.232
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy trắng EP-790LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 152.460
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xám EP-761LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 149.688
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xám EP-763LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 149.688
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy vàng cam EP-653LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 163.548
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy vàng cam EP-653LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 160.776
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy hồng đơn EP-555LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 163.548
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy hồng đơn EP-555LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 160.776
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy đỏ EP-551LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 171.864
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy đỏ EP-551LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 169.092
Sơn Hải ÂuSơn epoxy đỏ nâu EP-550LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 152.460
Sơn Hải ÂuSơn epoxy đỏ nâu EP-550LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 149.688
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xanh dương EP-352LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 151.074
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xanh dương EP-352LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 148.302
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xanh lá EP-275LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 152.460
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xanh lá EP-275LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 149.688
Sơn Hải ÂuSơn epoxy chống gỉ EP-504LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 153.846
Sơn Hải ÂuSơn epoxy chống gỉ EP-504LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 151.074

ưu điểm của sơn tàu biển

CAM KẾT KHÔNG ĐÂU CÓ

Vương Quốc Sơn một trong những đại lý sơn tàu biển uy tín , tư vấn giải pháp thi công cho các công ty, nhà máy, xưởng sản xuất, nhà kho cho doanh nghiệp trên toàn quốc.

sản phẩm sơn tàu biển

328,0001,834,000

Sơn Công Nghiệp Hải Âu

Sơn Dầu Biến Tính Phủ Hải Âu

103,0002,523,000
107,0002,024,000

Hồ sơ năng lực

đội ngũ nhân viên

khách hàng nói gì về chúng tôi

Anh Tân

Chủ xí nghiệp chế biến Minh Tân

Anh Hòa

Công ty xây dựng Gia Phát

Anh Thành

Kỹ sư tại KCN Chơn Thành