Thông tin gói dịch vụ ưu đãi

giam gia 10

bảng báo giá sơn tàu biển mới nhất

Hãng Sản XuấtTên Sản PhẩmMàuQuy CáchGiá
Sơn Hải ÂuSơn epoxy chống gỉ giàu kẽm EP-701LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 288.981
Sơn KCCSơn Chống Hà A/F7830 18L6.205.104
Sơn KCCSơn Chống Hà A/F70018L5.103.263
Sơn Hải Âu Sơn Cao su clo hoá - Sơn chống gỉ CS-601LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 124.047
Sơn Hải Âu Sơn Chống hà AF3-557LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 520.443
Sơn Hải Âu Sơn Chống hà AF4-558LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 588.357
Sơn Hải Âu Sơn Chống hà AF-561HTLOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 179.487
Sơn Hải Âu Sơn Chống hà AF-561HTLOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 176.022
Sơn Hải Âu Sơn Chống hà AF-561HTLOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 173.250
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn lót chống gỉ AS-503LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 107.415
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn lót chống gỉ AS-503LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 103.950
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn lót chống gỉ AS-503LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 101.178
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn chống gỉ xám AS-702LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 107.415
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ xanh dương AU-352LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 112.959
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ hoà bình AU-355LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 115.731
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ đen AU-450LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 103.257
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ xanh cỏ úa AU-452LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 115.731
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ đỏ nâu AU-550LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 132.363
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ vàng cam AU-653LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 125.433
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ vàng kem AU-669LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 125.433
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ xám đậm AU-750LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 110.187
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ xám sáng AU-752LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 110.187
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ trắng AU-790LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 118.503
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn nhũ bạc AU-950LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 118.503
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn nhũ bạc AU-950LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 115.038
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn nhũ bạc AU-950LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 112.266
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ trắng AU-790LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 115.038
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ trắng AU-790LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 112.266
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ xám sáng AU-752LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 106.722
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ xám sáng AU-752LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 103.950
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ xám đậm AU-750LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 106.722
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ xám đậm AU-750LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 103.950
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ vàng kem AU-669LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 121.968
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ vàng kem AU-669LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 119.196
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ vàng cam AU-653LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 121.968
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ vàng cam AU-653LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 119.196
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ đỏ nâu AU-550LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 128.898
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ đỏ nâu AU-550LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 126.126
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ xanh cỏ úa AU-452LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 112.266
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ xanh cỏ úa AU-452LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 109.494
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ đen AU-450LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 99.792
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ đen AU-450LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 97.020
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ hoà bình AU-355LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 112.266
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ hoà bình AU-355LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 109.494
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ xanh dương AU-352LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 109.494
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn phủ xanh dương AU-352LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 106.722
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn chống gỉ xám AS-702LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 103.950
Sơn Hải ÂuSơn Alkyd biến tính - Sơn chống gỉ xám AS-702LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 101.178
Sơn Hải Âu Sơn Chống hà AF4-558LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 584.892
Sơn Hải Âu Sơn Chống hà AF4-558LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 582.120
Sơn Hải Âu Sơn Chống hà AF3-557LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 516.978
Sơn Hải Âu Sơn Chống hà AF3-557LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 514.206
Sơn Hải Âu Sơn Cao su clo hoá - Sơn chống gỉ CS-601LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 120.582
Sơn Hải Âu Sơn Cao su clo hoá - Sơn chống gỉ CS-601LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 117.810
Sơn Hải ÂuSơn epoxy chống gỉ giàu kẽm EP-701LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 285.516
Sơn Hải ÂuSơn epoxy chống gỉ giàu kẽm EP-701LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 282.744
Sơn Hải ÂuSơn epoxy chống gỉ kẽm photphat EP-702LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 157.311
Sơn Hải ÂuSơn epoxy chống gỉ kẽm photphat EP-702LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 153.846
Sơn Hải ÂuSơn epoxy chống gỉ kẽm photphat EP-702LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 151.074
Sơn Hải ÂuSơn lót epoxy chống gỉ HEP-706LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 199.584
Sơn Hải ÂuSơn lót epoxy chống gỉ HEP-706LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 202.356
Sơn Hải ÂuSơn lót epoxy chống gỉ HEP-706LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 205.821
Sơn Hải ÂuSơn epoxy chống gỉ nâu EP-502LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 142.065
Sơn Hải ÂuSơn epoxy chống gỉ nâu EP-502LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 138.600
Sơn Hải ÂuSơn epoxy chống gỉ nâu EP-502LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 135.828
Sơn Hải ÂuSơn epoxy chống gỉ cam EP-605LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 148.995
Sơn Hải ÂuSơn epoxy chống gỉ cam EP-605LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 145.530
Sơn Hải ÂuSơn epoxy chống gỉ cam EP-605LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 142.758
Sơn Hải ÂuSơn epoxy chống gỉ EP-504LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 157.311
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xanh ngọc EP-256LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 162.855
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xanh ngọc EP-256LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 159.390
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xanh ngọc EP-256LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 156.618
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xanh lá EP-275LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 155.925
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xanh dương EP-352LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 154.539
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xanh hòa bình EP-355LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 155.925
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xanh hòa bình EP-355LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 152.460
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xanh hòa bình EP-355LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 149.688
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xanh dương EP-380LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 169.785
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xanh dương EP-380LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 166.320
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xanh dương EP-380LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 163.548
Sơn Hải ÂuSơn epoxy phủ đen EP-450 LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 143.451
Sơn Hải ÂuSơn epoxy phủ đen EP-450 LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 139.986
Sơn Hải ÂuSơn epoxy phủ đen EP-450 LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 137.214
Sơn Hải ÂuSơn epoxy đỏ nâu EP-550LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 155.925
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy đỏ EP-551LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 175.329
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy hồng đơn EP-555LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 167.013
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy hồng đơn EP-574LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 178.101
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy hồng đơn EP-574LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 174.636
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy hồng đơn EP-574LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 171.864
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy vàng cam EP-653LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 167.013
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy vàng EP-655LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 164.241
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy vàng EP-655LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 160.776
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy vàng EP-655LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 158.004
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy vàng kem EP-669LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 161.469
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy vàng kem EP-669LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 158.004
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy vàng kem EP-669LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 155.232
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xám đậm EP-750LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 155.925
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xám đậm EP-750LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 155.925
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xám đậm EP-750LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 152.460
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xám đậm EP-750LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 149.688
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xám sáng EP-752LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 155.925
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xám sáng EP-752LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 152.460
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xám sáng EP-752LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 149.688
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xám EP-761LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 155.925
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xám EP-763LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 155.925
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xám EP-761LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 152.460
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xám EP-763LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 152.460
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy trắng EP-790LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 158.697
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy nhũ EP-950LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT) 151.767
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy nhũ EP-950LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 148.302
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy nhũ EP-950LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 145.530
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy trắng EP-790LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 155.232
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy trắng EP-790LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 152.460
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xám EP-761LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 149.688
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xám EP-763LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 149.688
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy vàng cam EP-653LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 163.548
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy vàng cam EP-653LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 160.776
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy hồng đơn EP-555LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 163.548
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy hồng đơn EP-555LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 160.776
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy đỏ EP-551LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 171.864
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy đỏ EP-551LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 169.092
Sơn Hải ÂuSơn epoxy đỏ nâu EP-550LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 152.460
Sơn Hải ÂuSơn epoxy đỏ nâu EP-550LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 149.688
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xanh dương EP-352LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 151.074
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xanh dương EP-352LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 148.302
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xanh lá EP-275LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 152.460
Sơn Hải ÂuSơn phủ epoxy xanh lá EP-275LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 149.688
Sơn Hải ÂuSơn epoxy chống gỉ EP-504LOẠI THÙNG 5 LÍT (VNĐ/LÍT) 153.846
Sơn Hải ÂuSơn epoxy chống gỉ EP-504LOẠI THÙNG 20 LÍT (VNĐ/LÍT) 151.074

ưu điểm của sơn tàu biển

CAM KẾT KHÔNG ĐÂU CÓ

Vương Quốc Sơn một trong những đại lý sơn tàu biển uy tín , tư vấn giải pháp thi công cho các công ty, nhà máy, xưởng sản xuất, nhà kho cho doanh nghiệp trên toàn quốc.

sản phẩm sơn tàu biển

Hồ sơ năng lực

đội ngũ nhân viên

khách hàng nói gì về chúng tôi

Anh Tân

Chủ xí nghiệp chế biến Minh Tân

Anh Hòa

Công ty xây dựng Gia Phát

Anh Thành

Kỹ sư tại KCN Chơn Thành

Bảng báo giá sơn tàu biển mới nhất cung cấp cho khách hàng những thông tin mới nhất về các dòng sản phẩm sơn tàu biển. Giúp cho khách hàng tiện cho việc chọn được dòng sản phẩm thích hợp.

Sơn Tàu Biển Là Dòng Sơn Gì?

Sơn tàu biển là dòng sản phẩm có khả năng chống sự rỉ sét xảy và giúp tàu biển chịu được các tác nhân gây ảnh hưởng từ môi trường xung quanh và sự ăn mòn do nước biển gây ra. Sơn dành cho tàu biển sở hữu những tính năng tuyệt vời mà hầu hết các dòng tàu biển trước khi được tung ra thị trường đều được áp dụng để bảo vệ tốt nhất cho tàu biển.

Sơn Dành Cho Tàu Biển Có Những Công Dụng Ra Sao?

Các dòng sơn dành cho tàu biển có tính năng chống rỉ cao và được thiết kế nhằm để bảo vệ cho các tàu, thuyền trên biển và các phương tiện hàng hải. Sơn dành cho tàu biển có những công dụng nổi bật như sau:

 • Dùng để trang trí tàu biển: Sơn dành cho tàu biển giúp trang trí cho tàu biển một cách hoàn hảo nhờ vào những sự phong phú về màu sắc như: màu đỏ, màu nâu đỏ, màu xám ghi, màu xanh, màu vàng, màu cam và màu nhũ giúp tăng tính thẩm mỹ cho tàu thuyền.
 • Khả năng chống rỉ sét: Sơn cho tàu biển có công dụng chính là khả năng chống rỉ một cách tuyệt vời, hạn chế được sự ăn mòn và nhiều vết rỉ sét xuất hiện trên vỏ tàu biển, mang đến nhiều lợi ích cho các ngư dân, giúp làm tiêu giảm năng lượng và thời gian, từ đó tăng tốc độ di chuyển của tàu, thuyền.
 • Bảo vệ kết cấu vỏ tàu: Sơn tàu biển có khả năng chống lại sự ăn mòn cho lớp vỏ tàu kim loại, giúp bảo vệ cho kết cấu của tàu biển có thể tránh được sự bào mòn bởi nước biển gây nên.
 • Sơn tàu biển có tuổi thọ cao, nên giúp tiết kiệm được chi phí, thời gian và nhiên liệu.

Sơn Tàu Biển Có Những Dòng Nào?

Tùy theo yếu tố cùng với nhu cầu sử dụng mà người tiêu dùng sẽ có dòng sơn tàu biển phù hợp với công việc kinh doanh hàng hải của mình. Có rất nhiều cách để phân loại các dòng sơn tàu biển như: phân loại sơn tàu biển theo tính chất vật lý hoặc là phân loại theo chức năng sơn ( dòng sơn chống hà, dòng sơn chống rỉ và dòng phủ hoàn thiện,…),… Nếu phân loại theo tính chất vật lý có thể chia thành một số dòng như:

 •         Dòng sơn hai thành phần: là một loại sơn có cấu tạo bởi thành phần 1 là phần sơn gốc và thành phần 2 là chất đóng rắn. Sơn jotun hai thành phần là loại sơn hàng hải thông dụng nhất hiện nay, được rất nhiều tàu, thuyền lớn nhỏ sử dụng.
 •         Sơn gốc Vinyl: đây là dòng sơn tàu biển một thành phần sơn có khả năng khô nhanh phụ thuộc vào nhiệt độ và hàm lượng chất rắn thấp nên rất khó bong tróc giữa các lớp kế tiếp nhau.
 •         Sơn tàu biển có gốc Alkyd: Sơn Alkyd là một dòng sơn dầu bị biến tính hóa học. Điểm đặc biệt của dòng sơn này thời gian khô của màng sơn nhanh chóng, chịu nhiệt độ, bền với nước và chịu được độ mài mòn cũng cao. Thích hợp để áp dụng cho các boong tàu lớn, thượng tầng, động cơ tàu biển,…

Một Số Dòng Sản Phẩm Sơn Tàu Biển

 1. Sơn chống rỉ cho tàu biển

 

 •         Bao gồm hai dòng là sơn chống rỉ epoxy và sơn chống rỉ alkyd, đều có tác dụng bảo vệ các bề mặt sắt thép, kim loại và các công trình có kết cấu thép của tàu trong điều kiện môi trường kiềm hóa mạnh.
 •         Dòng sơn chống rỉ epoxy tàu biển thường được áp dùng để sơn những vị trí của tàu bị ngâm dưới nước biển hay tiếp xúc với nước muối biển liên tục trong nhiều ngày. Còn sơn chống rỉ gốc alkyd chỉ dùng cho những vị trí của tàu không bị ngập nước cũng như không tiếp xúc thường xuyên với nước biển.

 

 1. Sơn phủ cho tàu biển

 

 •         Là loại sơn phủ epoxy hoặc sơn phủ gốc alkyd giúp trang trí và bảo vệ tàu thuyền khi phải hoạt động nhiều ngày trên các vùng biển.
 •         Sơn phủ tàu biển có màng sơn sáng bóng, đanh cứng, chịu được sự mài mòn, va đập mạnh và rất bền màu trước những tác hại.
 •         Sơn chống lại được những hiện tượng kháng hóa do nước muối biển gây ra hoặc do hơi nước biển gây ra trong quá trình tàu biển hoạt động.
 1. Sơn chống hà cho tàu biển
 •         Sơn chống hà tàu biển là một dòng sơn được dùng để sơn phủ và bảo vệ cho đáy tàu, bảo vệ tàu không bị hà bám, sẽ làm tăng độ bền cho tàu, thuyền.
 •         Sơn chống hà tàu biển có độ bám dính, liên kết rất tốt trên bề mặt đã được sơn lớp sơn chống rỉ epoxy, lớp sơn phủ epoxy hay là lớp sơn chống rỉ cao su clo hóa và lớp sơn phủ cao su clo hóa.

Bảng Báo Giá Sơn Tàu Biển Mới Nhất

Bảng báo giá sơn tàu biển mới nhất giúp ích khá nhiều cho khách hàng trong việc chọn được dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. Bảng giá cung cấp cho khách hàng nhưng thông tin liên quan đến sản phẩm, giá thành của từng sản phẩm. Tiện cho khách hàng so sánh giữa các dòng sơn. Vương Quốc Sơn là một đơn vị phân phối sơn cho tàu biển uy tín hiện nay. Chúng tôi có hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành sơn. Đảm bảo mang đến tay người dùng những sản phẩm chất lượng nhất. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận bảng báo giá và sự tư vấn chi tiết về các sản phẩm.

Hoặc có thể tham khảo bảng báo giá sơn tàu biển mới nhất tại đây.

Thông Tin Liên Hệ:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÍ HÀO

Địa chỉ: 606/76/4 Quốc lộ 13, khu phố 4, Phường Hiệp Bình Phước, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 626 757 76.

Fax: 028 626 757 28.

Di động: 0903 11 22 26.

            0903 61 22 26.

Email: [email protected]